سخنران: آقای دکتر رضا ناظری

زمان: پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳

ثبت نام: egrahyab.com

تلفن دبیرخانه سمینار: ۷۷۹۹۸۸۰۶